Labdien!

Jūs atrodaties biedrības “Progresīvo ideju kustība” mājaslapā,
un šie ir mūsu politiskie principi, ar kuriem aicinām iepazīties:

Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte. Šo vērtību īstenošana ļaus Latvijai uzplaukt un katram tās iedzīvotājam dzīvot pārticībā un labklājībā.

Mēs iestājamies par sociāli atbildīgu politiku, visu sabiedrības locekļu lojālu attieksmi pret Latvijas valstiskumu, pilsoņu līdzdalību un līdzatbildību par valstī notiekošo. Mēs iestājamies par labklājības valsts modeļa ieviešanu Latvijā, kur tiek īstenota politika, kas balstās solidārās attiecībās starp visiem sabiedrības locekļiem.

Mēs uzskatām, ka:

• Latvijas ekonomikai jābalstās uz zaļu tautsaimniecību. Visos politiskos, ekonomiskos un sociālos lēmumos jāņem vērā arī to ietekme uz vidi;

• Latvijā ir jāievieš progresīvā nodokļu un nodevu sistēma. Vidusslānim un trūcīgajiem valsts iedzīvotājiem ir jāsamazina nodokļi un nodevas. Nodokļu slogs no darbaspēka jāpārceļ uz patēriņu, tādējādi veicinot ražošanas attīstību;

• patiesa korupcijas apkarošana, caurspīdīga, godīga un saprotama politika ir pamatnosacījums, lai apkarotu ēnu ekonomiku un veidotu labklājības valsti;

• valstij aktīvi jāiesaistās tirgus ekonomikas regulēšanā un attīstīšanā. Tautsaimniecībai stratēģiski svarīgu valsts uzņēmumu privatizācija nav pieļaujama. Valstij nav jābaidās dibināt jaunus valsts uzņēmumus un nacionalizēt grūtībās nonākušos privātos uzņēmumus, ja īpašnieks tam piekrīt. Šādām darbībām ir jābūt rūpīgi izsvērtām un jānorisinās tikai valsts un tās pilsoņu ilgtermiņa interesēs;

• Latvijai jākļūst par valsti, kurā jebkura vecuma cilvēkam ir pieejama valsts finansēta izglītība, iespējas pārkvalificēties, lai spētu pilnvērtīgi piedalīties un konkurēt darba tirgū;

• visiem pilsoņiem neatkarīgi no to mantiskā stāvokļa, dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskiem vai politiskiem uzskatiem, nacionalitātes ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas un tiesības;

• izglītībai jābūt prioritārai valsts nozarei, kam jāatspoguļojas valsts budžetā;

• valsts medicīnas iestādēm un veselības aprūpei ir jābūt pieejamai ikvienam iedzīvotājam;

• valstij jāveicina līdzvērtīgu abu dzimumu iesaistīšanos valsts pārvaldē;

• valstij jāatbalsta sabiedrības pašorganizēšanās – biedrības, partijas, nodibinājumus, fondus, cita veida organizācijas un to līdzdalība valsts pārvaldē;

• politiskās partijas pārdomāti jāfinansē no valsts budžeta, kas palielinās valsts un pašvaldību neatkarību no oligarhiem;

• valsts pārvaldē nekavējoties jāievieš moderno tehnoloģiju izmantošana, un to sniegtās priekšrocības jāizmanto, lai pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu iesaistītu lēmumu pieņemšanā;

• valsts politiskās varas centram jāatrodas parlamentā, un lēmumu pieņemšanai jābūt caurspīdīgai un jānotiek iedzīvotāju interesēs;

• valstij jāpanāk pozitīva demogrāfiskā situācija, kurā jaunpiedzimušo ir vairāk nekā mirušo;

• cieņa pret latviešu valodu, tās lomas stiprināšana visās dzīves jomās ir Latvijas valsts un tās kultūras patstāvības priekšnoteikums;

• Latvijai ir pilntiesīga ES un NATO locekle, kurai jārīkojas atbilstoši saviem pienākumiem un tiesībām šajās organizācijās, lai stiprinātu šīs organizācijas un realizētu kopējās – Eiropas un nacionālās – Latvijas intereses.

Ja arī Tu piekrīti šiem uzskatiem un mērķiem – PIEVIENOJIES!

• Biedrības “Progresīvo ideju kustība” biedra anketa [PDF]
• Biedra naudas nolikums [PDF]
• Biedra naudas kalkulators [tiešsaistē]
• Mūsu e-pasts: progresivie@gmail.com

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.